Algemene voorwaarden

UCT Leeuwarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van UCT Leeuwarden aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een
overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen UCT Leeuwarden en Opdrachtgever
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de UCT Leeuwarden geleverd zal worden.
4. Docent/sifu: Menno Frieswijk/ Martial Arts Academy Friesland (UCT Leeuwarden), KvK 01161297, tevens gebruiker van deze
algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee UCT Leeuwarden de overeenkomst
gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst waarbij er 1 maand opzegtermijn.
7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en
de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende
ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
UCT Leeuwarden en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet
voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor UCT Leeuwarden slechts bindend indien en
voor zover deze door UCT Leeuwarden uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod
1. UCT Leeuwarden doet een aanbod in de vorm van reguliere lessen en Privélessen en verschillende pakketvormen.
1.1. Reguliere lessen volwassenen:
1x per week €37,50
2x per week €42,50

1.2. Regulier lessen kinderen t/m 12 jaar:
1x per week €30,-
2x per week €37,50

1.3. Reguliere lessen kinderen van 13 t/m 16 jaar:
1x per week €37,50
2x per week €42,50

1.4.Privéles:
per 50 minuten €50,-
2. Korting: bij inschrijving van 2 familieleden wordt er een korting berekend van €5,- op het totaal bedrag, tenzij anders is overeengekomen. 
3. Jaarlidmaatschap is €39,50 en wordt automatisch afgeschreven door de overkoepelende organisatie UCT International (Fit4combat)
4. UCT Paspoort kost eenmalig €7,50 en wordt bij inschrijving automatisch afgeschreven en ook verstuurd naar de opdrachtgever. UCT Leeuwarden is niet aansprakelijk voor in gebreke zijn van de overkoepelende organisatie UCT International. Opdrachtgever dient zelf contact op te nemen bij UCT International voor klachten en of problemen omtrent het UCT paspoort
4. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum
van inschrijving.
5. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene)
verandering in de werkzaamheden of prijsstijging markt conform, inflatie en/of andere economische omstandigheden. UCT Leeuwarden zal
opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien
opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat
UCT Leeuwarden werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als
aanvaard beschouwd.
2. UCT Leeuwarden houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding
nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor UCT Leeuwarden onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden
gewijzigd. UCT Leeuwarden is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs
aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
1. UCT Leeuwarden zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin UCT Leeuwarden gebruikelijk werkt.
2. UCT Leeuwarden spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande
omstandigheden tijdens de trainingen. 
3. UCT Leeuwarden levert zijn diensten in de vorm van trainingen af in de door hem gebruikelijk gehanteerde doceer stijl wat past bij de doelgroepen waaraan les wordt gegeven. 

Artikel 6. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de UCT Leeuwarden
gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent UCT Leeuwarden een
redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat UCT Leeuwarden hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft
verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal UCT Leeuwarden dit doorberekenen aan
opdrachtgever.
4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en
gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen
uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
5. Alle door UCT Leeuwarden genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
1. UCT Leeuwarden zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur/ herinnering sturen na de 29e van de maand
sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. De opdrachtgever hoort op de 29e van de maand het contributiebedrag over te hebben gemaakt voor de maand opvolgend.
3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na de 29e.

 

Artikel 8. Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan UCT Leeeuwarden, nadat
opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van
de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2.  Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
3. Bij schriftelijke ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, geldt er nog 1 maand opzeg termijn. Voorbeeld: opzeggen in februari betekend dat de contributie voor maand maart nog moet worden voldaan.
4. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor UCT Leeuwarden niet mogelijk is de
les(sen) zelf uit te voeren, zal UCT Leeuwarden indien nodig
zorgdragen voor een vervangende docent, of indien mogelijk een nieuwe datum
overeenkomen voor het inhalen van gemiste lessen.
6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en
extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen
datum uit te voeren, zal er gekeken worden naar vervangende lessen voor in de nabije toekomst.
7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van
de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of diensten.
8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande
factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door
UCT Leeuwarden.

Artikel 9. Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen
uiterlijk binnen 7 dagen schriftelijk te worden
voorgelegd aan UCT Leeuwarden.
2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14. Portretrecht
1. UCT Leeuwarden maakt gebruik van een professionele fotograaf en beide partijen behouden zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele
doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio,
advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders
overeengekomen. Echter nooit zónder uitdrukkelijk toestemming van de student of ouder van minderjarige student.
Dit in overeenstemming van de bepalingen AVG-wetgeving.
2. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij
UCT Leeuwarden schriftelijk bekend gemaakt te worden. 
3. Student/lid/ouder geeft automatisch toestemming aan UCT Leeuwarden om de digitale bestanden te bewaren op welk medium dan ook. Alle bewaarde
bestanden zullen niet toegankelijk zijn voor derden en zullen onder de meest veilige
omstandigheden opgeslagen worden. Dit geheel overeenkomstig met de bepalingen in de
AVG-wetgeving 2020.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1.UCT Leeuwarden is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van UCT Leeuwarden of diens
vertegenwoordigers.
2. UCT Leeuwarden is niet aansprakelijk voor gebreken in de kleding die is afgenomen door de opdrachtgever.
3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. UCT Leeuwarden houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door UCT Leeuwarden aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum
waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen
tegen deze datum.

Artikel 17. Overige bepalingen
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Menno Frieswijk / Martial Arts Academy Friesland(UCT Leeuwarden) en opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Martial Arts Academy Friesland(UCT Leeuwarden) en geldig sinds 26 Augustus 2015.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Direct live contact met de Sifu (Meester) van UCT